вметнат

вметнат
гл. - вместен, вмъкнат, преплетен, причислен, прибавен, притурен, поместен, пъхнат, заврян, напъхан, наврян

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • парентеза — (грч. parenthesis) 1. вклопен, вметнат збор во реченица 2. тркалезна заграда 3. вметнат дел во уметничко дело, интермецо, меѓучин, меѓуигра, дигресија, епизода 4. меѓувреме, интервал, временски простор …   Macedonian dictionary

  • интеркалар — (лат. intercalare додаде/додава. вметне/вметнува) 1. денот 29 февруари секоја четврта година, т. н. вметнат ден 2. времето од почетокот на работата на некое претпријатие до првите приходи 3. времето кога некое работно место е неисполнето и… …   Macedonian dictionary

  • интеркаларен — (лат. intercalaris) вметнат, додаден …   Macedonian dictionary

  • инцидентен — (лат. incidens) 1. упаден вметнат 2. патемен, спореден, случаен инцидентен агол опг. упаден агол …   Macedonian dictionary

  • објект — (лат. obiectum) 1. предмет 2. предмет на некоја работа или проучување 3. грам. додаток на прирокот што значи предмет на глаголското дејство 4. фил. предмет или содржина на некоја мисла, реална (реален објект) или замислена (идеален објект) 5.… …   Macedonian dictionary

  • парентетичен — (грч. parenthesis) 1. вметнат, вклопен 2. ставен во загради 3. спореден, патемен …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”